accurate-action-adult-416760
דיווח נוכחות מדויק של פרופר טיים

דיווח נוכחות מדויק

שעון נוכחות ProperTime מציעה ומספקת מידע וחתכים מגוונים לשימושים השונים בהתנהלות העסקית בנושאי נוכחות והיעדרות ובניהול דיווח נוכחות , משימות ופרויקטים.

בראשון לפברואר 2009 נכנס לתוקף תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר המחייב כל מעסיק לנהל דיווח נוכחות עבור עובדיו.

דיווח נוכחות מדויק של פרופר טיים

באמצעות המערכת העובדים מדווחים מידע בנושאי נוכחות והיעדרות וכן בנושאי ניהול משימות, כל חברה בהתאם לצרכיה וההמשתמשים השונים רואים את המידע בהתאם להרשאות ויכולים לבחון חתכים שונים לפי צרכיהם כגון: דוחות נוכחות, דוחות למשכורת, דוחות ללקוחות, דוחות מנהלים.

ProperTime מספקת את הדו"חות הבאים:

  • דו“ח שעות שהושקעו בפרויקט
  • דו“ח שעות שהושקעו עבור לקוח
  • דיווח נוכחות והיעדרות-שעות נוכחות של העובד במהלך החודש
  • דו"ח הוצאות עובד
  • דו"ח שכר המפרט שעות וימי נוכחות והיעדרות כולל פירוט סוגי היעדרויות
  • גרפים בהפקה מיידית: התפלגויות, צמיחת פעילות, השוואה בין דיווח נוכחות של עובדים ועוד

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות