Vacation
איך ניתן לנהל היעדרות במערכת פרופרטיים?

ניהול היעדרות עובדים במערכת פרופרטיים

כל ארגון יכול להגדיר את סוגי ההיעדרות המתאימים לו ולשייך לכל עובד את סוגי ההיעדרות הרלוונטיים בשבילו.

ניתן להוסיף ולהוריד סיבות היעדרות באופן חופשי וכאמור לעשות זאת ספציפית לכל עובד או לקבוצה.

ניתן לנהל היעדרויות על כל סוגיה בניהול מערכת בהתאם לשלבים הבאים:

  1. שלב ראשון - יש לעדכן במסך "לקוחות" את שם החברה שלכם.
  2. שלב שני - יש לעדכן במסך "פרויקטים", פרויקט בשם "היעדרות"
  3. שלב שלישי - יש לעדכן משימות היעדרות לפי הצורך כגון: מחלה/חופשה/מילואים/בדיקות וכיו"ב.
  4. שלב רביעי - יש לסמן וי עבור כל משימת היעדרות בעמודת "משימות היעדרות".

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות